ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការន្ត (វេយ្យាករណ៍)"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
ការន្ត
 
(ភាសាអង់គ្លេស:
<br />
Article) ជា
(ភាសាអង់គ្លេស:
 
:
Article) ជា
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក