ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរ (ចតុមុខ-លង្វែក)"

Protected "អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរ (ចតុមុខ-លង្វែក)": ការពារពីការសរសេរគ្មានលក្ខណៈស្ថាបនា ([កែប្រែ=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (គ្មានកំណត់) [ប្តូរទីតាំង=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (គ្មានកំណត់))
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 240266 ដោយ​ 175.100.6.154 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: មិនធ្វើវិញ
(Protected "អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យក្រោយអង្គរ (ចតុមុខ-លង្វែក)": ការពារពីការសរសេរគ្មានលក្ខណៈស្ថាបនា ([កែប្រែ=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (គ្មានកំណត់) [ប្តូរទីតាំង=សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ] (គ្មានកំណត់)))