ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិធី​កម្លាយ"

មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 238395 ដោយ​ 203.144.81.170 (ការពិភាក្សា​)
(បាត់)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 238395 ដោយ​ 203.144.81.170 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: មិនធ្វើវិញ
*[ស-] + កាត់ → ស្កាត់
*[ស-] + កក → ស្កក
===ទម្រង់(ពស-)ឈូស===
ទម្រង់(ពស-) ក៏មានប្រាំដូចគ្នាដែរគឺ [ក-] [ច-] [ប-] [ត-] និង [ស-]។
ឧទាហរណ៍៖
*[ត-] + តះ → តតះ
*[ប-] + បោស → បបោស
*[ស-] + សិត → សសិតឈូសសសិត
*
===ទម្រង់(ពសព-)===
ទម្រង់(ពសព-) មានច្រើនបែបដូចជា [ក'ង-] [ក'ន-] [ក'ម-] [ប'ន-] [ប'ណ-] [ប'ញ-] [ប'ម-] [ព'ន-] [រ'ម-] … ។