ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិធី​កម្លាយ"

មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 241260 ដោយ​ 42.115.18.3 (ការពិភាក្សា​)
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 238395 ដោយ​ 203.144.81.170 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: មិនធ្វើវិញ
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 241260 ដោយ​ 42.115.18.3 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
នៅក្នុង[[ភាសាខ្មែរ]] យើងឃើញថាមានពាក្យជាច្រើនកើតចេញពីពាក្យតែមួយ ឧទា. គម្រប់ និង បង្គ្រប់ កើតចេញពីពាក្យ គ្រប់...។ ពាក្យទាំងនោះកើតឡើងដោយសារវិធីកម្លាយ។ វិធីកម្លាយមានពីរយ៉ាងគឺ កម្លាយដោយផ្នត់ដើម និងកម្លាយដោយផ្នត់ជែក។
បាត់
 
==កម្លាយដោយផ្នត់ដើម==