ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

Removing កោះរុង៩.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.
(Removing កោះរុង១០.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
(Removing កោះរុង៩.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
ឯកសារ:កោះរុង៧.jpg
ឯកសារ:កោះរុង៨.jpg
ឯកសា
ឯកសារ:កោះរុង៩.jpg
ឯកសា
</gallery>
៣០៥៥

កំណែប្រែ