ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

Removing កោះរុង៦.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.
(Removing កោះរុង៧.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
(Removing កោះរុង៦.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
ឯកសារ:កោះរុង៤.jpg
ឯកសារ:កោះរុង៥.jpg
ឯកសា
ឯកសារ:កោះរុង៦.jpg
ឯកសា
ឯកសា
៣០៣៣

កំណែប្រែ