ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "កោះរ៉ុង"

Removing កោះរុង៣.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.
(Removing កោះរុង៤.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
(Removing កោះរុង៣.jpg, it has been deleted from Commons by Didym because: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊.)
ឯកសារ:កោះរុង១.jpg
ឯកសារ:កោះរុង២.jpg
ឯកសា
ឯកសារ:កោះរុង៣.jpg
ឯកសា
ឯកសា
២៩៦០

កំណែប្រែ