ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

==== (+) គាំទ្រ ====
:#[[អ្នកប្រើប្រាស់:RandomPoopedBoi]] ម៉ោង១:៥៨ ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
:#Hes been helpful with translations [[អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១០:១១ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==
២៨៧០៦

កំណែប្រែ