ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ច្បាប់នៃកម្ម"

→‎អាសន្នកម្ម: ត្រង់ពាក្យថា ប្រកដ ខ្ញុំកែទៅជា ប្រាកដ។​
(→‎អាសន្នកម្ម: ត្រង់ពាក្យថា ប្រកដ ខ្ញុំកែទៅជា ប្រាកដ។​)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
===អាសន្នកម្ម===
 
គឺកម្មដែលធ្វើ នៅក្នុងដំណាក់ កាលចុងក្រោយបង្អស់ នៃជីវិត ពេលរៀបស្លាប់ គឺអារម្មណ៍នៃកម្ម ដែលខ្លួនបានធ្វើ មកហើយ ហើយកម្មនោះក៏មកប្រកដហើយកម្មនោះក៏មកប្រាកដ ក្នុងជវនចិត្ត មុនពេលចុតិ ។
 
===អាចិណ្ណកម្ម===
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក