ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ណាតស៊ូគី ហាណា"

Bot: Fixing double redirect to ហីការូ អាកាអូ
(Shōten & ItteQ are best បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ ណាតស៊ូគី ហាណា ទៅ ហីការូ អាកាូ)
ស្លាក: ការបញ្ជូនបន្តថ្មី
 
(Bot: Fixing double redirect to ហីការូ អាកាអូ)
ស្លាក: ការផ្លាស់ប្ដូរទំព័រគោលដៅបញ្ជូនបន្ត
#បញ្ជូនបន្ត [[ហីការូ អាកាូអាកាអូ]]
៤៥១៨

កំណែប្រែ