ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ្នកប្រើប្រាស់:Wisedna"

(Stanglavine បានប្ដូរទីតាំង ទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់:Wisedna ទៅ អ្នកប្រើប្រាស់:Weiszab: Automatically moved page while renaming the user "Wisedna" to "Weiszab")
ស្លាក: ការបញ្ជូនបន្តថ្មី
 
(Bot: Fixing double redirect to អ្នកប្រើប្រាស់:Dweisz94)
ស្លាក: ការផ្លាស់ប្ដូរទំព័រគោលដៅបញ្ជូនបន្ត
 
#បញ្ជូនបន្ត [[អ្នកប្រើប្រាស់:WeiszabDweisz94]]
៤៥១៨

កំណែប្រែ