ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 225195 ដោយ​ 175.100.9.115 (ការពិភាក្សា​)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 225195 ដោយ​ 175.100.9.115 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត មិនធ្វើវិញ Advanced mobile edit
::<big>'''Abandonment''' =''បតិនិស្សគ្គានុបស្សា'' ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបkអាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។</big>
តិ១៦(16 anāpānāsati)]]។</biចបមថុយឹ
 
g>
 
::<big>'''Abbhokāsik'anga'''= ''អព្ភោកាសិកន្គៈ''</big>

កំណែប្រែ