ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឯកសារ:Angkor-beer.jpg"

Non-free logo
({{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://www.google.com.kh/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=khxsNaYJd2suSM&tbnid=wOUNgcZ09BD-AM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sihanoukville-cambodia.com%2Fsihanoukville-busin...)
 
(Non-free logo)
 
== ចំណារពន្យល់ ==
{{Information
{{Non-free use rationale
|ការពិពណ៌នា=
|Article=ស្រាបៀរ អង្គរ
|ប្រភព=http://www.google.com.kh/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=khxsNaYJd2suSM&tbnid=wOUNgcZ09BD-AM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sihanoukville-cambodia.com%2Fsihanoukville-businesses%2Fangkorbeer.html&ei=uw0rUe-oCoyOlQWYroG4Cw&psig=AFQjCNGJq7BPP7cLGvHlK3VnIKh80q5oOA&ust=1361862459197775
|Description= Chhuon Bunthoeun
|កាលបរិច្ឆេទ=
|Source=https://www.sihanoukville-cambodia.com/sihanoukville-businesses/angkorbeer.html
|អ្នកបង្កើត=ឈួន ប៊ុនធឿន
|Portion=
|ការអនុញ្ញាត=
|Low_resolution=
|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត=
|Purpose=Illustrate the logo
|Replaceability=
|other_information=
}}
{{Non-free logo}}
៩១

កំណែប្រែ