ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឯកសារ:Angkor-beer-labels.jpg"

{{Non-free logo}}
(This file have no license. Please add a license or the file have to be deleted.)
({{Non-free logo}})
 
== ចំណារពន្យល់ ==
{{Information
{{Non-free use rationale
|ការពិពណ៌នា=រូបសញ្ញានៅលើស្រាបៀរអង្គរដោយខេមប្រ៊ូវគឺមានកំពូលប្រាសាទអង្គរប្រាំ គឺដូចនឹងរូបតំណាងនៅលើទង់ជាតិនៅសម័យនោះដែរ (សម័យរដ្ឋកម្ពុជា)។ បន្តិចក្រោយមកនៅឆ្នាំ១៩៩២ ក្រោយការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ UN (សម័យអ៊ុន តាក់)ទង់ជាតិថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសំរាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានរូបតំណាងជាប្រាសាទអង្គរកំពូលបីវិញ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនក៏បានកែច្នៃរូបសញ្ញាឲ្យមានកំពូលប្រាសាទបីវិញដែរ។
|Article=ស្រាបៀរ អង្គរ
|ប្រភព=http://sareth.wordpress.com/tag/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%80%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%90%E1%9E%93/
|ការពិពណ៌នាDescription=រូបសញ្ញានៅលើស្រាបៀរអង្គរដោយខេមប្រ៊ូវគឺមានកំពូលប្រាសាទអង្គរប្រាំ បសញ្ញានៅលើស្រាបៀរអង្គរដោយខេមប្រ៊ូវគឺមានកំពូលប្រាសាទអង្គរប្រាំ គឺដូចនឹងរូបតំណាងនៅលើទង់ជាតិនៅសម័យនោះដែរ (សម័យរដ្ឋកម្ពុជា)។ បន្តិចក្រោយមកនៅឆ្នាំ១៩៩២ ក្រោយការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ UN (សម័យអ៊ុន តាក់)ទង់ជាតិថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងសំរាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានរូបតំណាងជាប្រាសាទអង្គរកំពូលបីវិញ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនក៏បានកែច្នៃរូបសញ្ញាឲ្យមានកំពូលប្រាសាទបីវិញដែរ។
|កាលបរិច្ឆេទ=
|ប្រភពSource=http://sareth.wordpress.com/tag/%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%80%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9F%90%E1%9E%93/
|អ្នកបង្កើត=
|Portion=
|ការអនុញ្ញាត=
|Low_resolution=
|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត=
|Purpose=Illustrate the logo
|Replaceability=
|other_information=
}}
{{Non-free logo}}
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Files with no license]]
៩១

កំណែប្រែ