ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
គេបាន <math>ZZ = rr[cos(\alpha+\alpha)+isin(\alpha+\alpha)]\!</math><br><br>
<math>Z^2 = r^2(cos2\alpha+isin2\alpha)\!</math><br><br>
<math>Z^3=Z^2 \cdot Z = (r^2\cdot r)[cos(2\alpha+\alpha)+isin(2\alpha+\alpha)] = r^3(cos3\alpha+isinisin3\alpha)\!</math><br><br>
........................................................................................<br><br>
<math>Z^n = Z^{n-1} \cdot Z = r^n(cosn\alpha+isin\alpha)\!</math><br><br>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក