ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
 
<math>Z^3=Z^2 \cdot Z = (r^2\cdot r)[cos(2\alpha+\alpha)+isin(2\alpha+\alpha)] = r^3(cos3\alpha+isin3\alpha)\!</math><br><br>
........................................................................................<br><br>
<math>Z^n = Z^{n-1} \cdot Z = r^n(cosn\alpha+isinisinn\alpha)\!</math><br><br>
<div style="font-size: 150%; color: Blue;">
ជាទូទៅ៖​ </div><nowiki> </nowiki><math>Z^n = [r(cos\alpha + isin\alpha)]^n = r^n(cosn\alpha + isinn\alpha)\!</math> គ្រប់ <math>n \in \mathbb{Z}\!</math> គេទាញបាន <math>(cos\alpha + isin\alpha)^n = (cosn\alpha + isinn\alpha) \!</math>ហៅថា ទ្រឹស្តីបទដឺម័រ។<br><br>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក