ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{| class="infobox" style="width:1em;"
|- style="text-align:center;"
|style="background: #008000;" colspan="2"|<p style="font-family:Khmer OS muol pali; font-size: 15pt; color: #FFFFFF; text-shadow: 0px 0px yellow;> ព្រះវិស្ណុ </p>
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" |[[File:2016 Angkor, Angkor Wat, Brama Angkor Wat (05).jpg|250px]]
៣១៦

កំណែប្រែ