ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះវិស្ណុ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
| colspan="2" |[[File:2016 Angkor, Angkor Wat, Brama Angkor Wat (05).jpg|250px]]
|- style="text-align:center;"
|style="background: #ABCDEF;" colspan="5" | ព្រះវិស្ណុVishnu statue. Angkor Wat Gateway 12th Century. <br>
|- style="background: #f1f5fc;"
|- style="vertical-align:center;"
៣១៦

កំណែប្រែ