ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(មិន​ធ្វើ​វិញ​នូវ​កំណែ​ប្រែ 225195 ដោយ​ 175.100.9.115 (ការពិភាក្សា​))
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត មិនធ្វើវិញ Advanced mobile edit
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Reverted
::<big>'''Ābhassara'''=​ ''អាភស្សរៈ (Radiant Ones)'' ក្រុមបុគ្គលជាសួគ៌នៃ[[រូបលោក]](rūpa-loka= fine-material world)( cf. deva=[[ទេវៈ]])។</big>
::<big>'''Abhibhāyatana'''= ''អភិភាយតនៈ''</big>
{{listen|filename=Sinn Sisamouth - Srolanh Srey Touch - Cambodian Rocks (sample).ogg|title=Sinn Sisamouth – Srolanh Srey Touch|description=Sample of Sinn Sisamouth's "Srolanh Srey Touch" from the ''[[Cambodian Rocks]]'' compilation.}}
២១១

កំណែប្រែ