ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ"

នៅ​ក្នុង​សំណេរ​របស់​លោក​ដែល​មាន​ចំណងជើង « ''ទីក្រុងរបស់ព្រះ'' » បាន​ចាក់ឫស​នៅ​ក្នុង​ជំនឿ​លើ​អធិបតេយ្យភាព​របស់​ព្រះ​និង​គុណូបការរបស់ព្រះអង្គ​ជា​ដើម ដែល​គេ​បាន​អះអាង​ថា​របៀប​ដែល​គ្រីស្តបរិស័ទមាន​ទស្សនទាន​ចំពោះ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។<ref>{{Cite book|last=ជឯកមែន|first=េមស៍ ភី.|url=https://www.worldcat.org/oclc/47916248|title=ការរុករកព្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំ|date=២០១២|publisher=គ្រឺស្ទានផលិតសៀវភៅ « ប្រភបប្រាជ្ញា »|isbn=1-58134-368-X|location=ភ្នំពេញ|oclc=47916248}}</ref>
=== ទស្សនវិជ្ជា ===
ទស្សនវិជ្ជារបស់ អាអ៊ូហ្គស្ធិនូស ជា​និច្ចកាល​បម្រើ​ឲ្យ​ទេវវិជ្ជា​របស់​លោក​ ថ្វីបើ​មាន​ការពិភាក្សា​យា៉ង​ល្អ​ពី​អស្តិរូបវិជ្ជា​ជា​ពិសេស​អំពី​ពេលវេលា​និង​ឆន្ទៈសេរី​និង​សីល៍វិជ្ជា​ក៏​ដោយ។ ក្នុងឋានៈ​ជា​លោកអភិបាល​កាតូលិក​ម្នាក់​គាត់​បាន​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អញ្ញទិដិ្ឌ​៣​ក្រុម៖ក្នុងឋានៈ​ជា​លោកអភិបាល​កាតូលិក​ម្នាក់​គាត់​បាន​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អ្នកជឿ​បីក្រុម​៖
* ពួកសាសនម៉ានី
* ពួកដូណាធូស
៦៥៩

កំណែប្រែ