ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីម័រខាងកើត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(Added infobox)
No edit summary
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
|national_motto = {{native phrase|pt|"Unidade, Acção, Progresso"|italics=off|nolink=on}}<br />{{small|"Unity, Action, Progress"}}
|national_anthem = Pátria (Portuguese) <br/>({{Lang-en|"Fatherland"}})<br/><div style="display:inline-block;margin-top:0.2em;"></div><center>[[File:East Timorese national anthem.wav]]</center>
|official_languages = {{hlist |[[Portugueseព័រទុយហ្គាល់ language|Portugueseព័រទុយហ្គាល់]] |[[Tetumតាទុម language|Tetumតាទុម]]<sup>a</sup>}}
|languages_type = {{nobold|[[Working languageភាសាធ្វើការ]]s}}
|languages = {{hlist| [[Indonesian languageឥណ្ឌូណេស៊ីlanguage|Indonesianឥណ្ឌូនេស៊ី]] |[[Englishអង់គ្លេស language|Englishអង់គ្លេស]]<ref>{{cite news |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1508119.stm |title=Country profile: East Timor |publisher=BBC News |date=March 16, 2010 |accessdate=March 28, 2010}}</ref>}}
|capital = [[Diliឌីលី]]
| coordinates = {{Coord|8.55|S|125.56|E|display=inline,title}}
|largest_city = Diliឌីលី
|demonym = East Timorese
|government_type = [[Unitary state|Unitary]] [[Parliamentary system|parliamentary]] [[Semi-presidential system|semi-presidential]] [[republic]]
|area_sq_mi = 5,743 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = negligible
|population_estimate = 1,066,582១. ០៦៦. ៥៨២<ref name=unpop>{{cite journal |url=http://www.timornewsline.com/?debut_articles02=8#pagination_articles02 |title=President Horta announces preliminary census of population's results |version= |publisher=Timor Newsline |date=October 22, 2010 |accessdate=October 23, 2010}}</ref>
|population_estimate_year = 2010២០១០
|population_estimate_rank = 155th
|population_density_km2 = 76.2
|GDP_PPP = {{nowrap|$10.952 billion<ref name=imf2>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=16&sy=2009&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=537&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= |title=East Timor |publisher=International Monetary Fund |accessdate=April 22, 2012}}</ref><!--end nowrap:-->}}
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_year = 2012២០១២
|GDP_PPP_per_capita = $9,467<ref name=imf2 />
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = {{nowrap|$4.073 billion<ref name=imf2 />}}
|GDP_nominal_year = 2012២០១២
|GDP_nominal_per_capita = $3,641<ref name=imf2 />
|sovereignty_type = Independence
|sovereignty_note = from [[Portugal]] [[Indonesia]] and [[United Nations]] Administration
|established_event1 = [[Portuguese Timor|Established]]
|established_date1 = 1702១៧០២
|established_event2 = Declared
|established_date2 = November២៨ 28,វិច្ឆិកា 1975១៩៧៥
|established_event3 = Restored<sup>b</sup>
|established_date3 = May២០ 20,ឧសភា 2002២០០២
|Gini_year = |Gini_change = <!--increase/decrease/steady--> |Gini = <!--number only--> |Gini_ref = |Gini_rank =
|HDI_year = 2013
|currency_code = USD
|time_zone =
|utc_offset = +9
|time_zone_DST = |utc_offset_DST =
|drives_on = left
៧៩១

កំណែប្រែ