ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
:#Hes been helpful with translations [[អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១០:១១ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
:#[[អ្នកប្រើប្រាស់:Pichnat Thong|Pichnat Thong]] ម៉ោង០៤:៤៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
 
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==
១០១៣

កំណែប្រែ