ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Module:Transclusion count"

Updated from simple:Module:Transclusion count
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ local p = {} function p.fetch(frame) local template = nil local return_value = nil -- Use demo parameter if it exi...)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
 
(Updated from simple:Module:Transclusion count)
 
template = mw.ustring.gsub(template, "/doc$", "") -- strip /doc from end
local index = mw.ustring.sub(mw.title.new(template).text,1,1)
local status, data = pcall(function ()
local data = mw.loadData('Module:Transclusion_count/data/' .. (mw.ustring.find(index, "%a") and index or "other"))
return_value return(mw.loadData('Module:Transclusion_count/data/' =.. tonumber(data[mw.ustring.gsubfind(templateindex, " %a",) and index or "_other")]))
end)
if status then
return_value = tonumber(frame:callParserFunctiondata[mw.ustring.gsub('formatnum'template, arg1" ", 'R'"_")])
end
end
end
if return_value == nil and frame.args[1] ~= nil then
local arg1=mw.ustring.match(frame.args[1], '[%d,]+')
if arg1 and arg1 ~= '' then
return_value = tonumber(frame:callParserFunction('formatnum', arg1, 'R'))
return_value = tonumber(frame:callParserFunction('formatnum', arg1, 'R'))
end
end
៣៣២៩

កំណែប្រែ