ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Module other/doc"

បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ {{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES WHERE INDICATED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> {{Template shortcut|ns828}} This is the {{tl|module other}} meta-template. This template helps other templates detect if they are on a "Module:" page or some "other" type of page. === Usage === This template usually takes two parameters, like this: <pre> {{module other | Module page text | Other pages text }} </pr...
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ {{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES WHERE INDICATED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> {{Template shortcut|ns828}} This is the {{tl|module other}} meta-template. This template helps other templates detect if they are on a "Module:" page or some "other" type of page. === Usage === This template usually takes two parameters, like this: <pre> {{module other | Module page text | Other pages text }} </pr...)
 
(គ្មានភាពខុសគ្នា)
៣៣២៩

កំណែប្រែ