ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Speedy deletion templates"

No edit summary
 
{{#invoke:sidebar|collapsible
{{helpbox
| name =[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
| class = Speedy-deletion-templates
|group1=General
| templatestyles = Speedy deletion templates/styles.css
|list1=
| title = [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|Speedy deletion templates]]
{{tlx|db-g1}} {{tlx|db-g2}} {{tlx|db-g3}}<br>
| expanded = {{{expanded|{{{selected|{{{1|}}}}}}}}}
{{tlx|db-g4}} {{tlx|db-g5}} {{tlx|db-g6}}<br>
| list1name = general
{{tlx|db-g7}} {{tlx|db-g8}} {{tlx|db-g10}}<br>
| list1title = General criteria
{{tlx|db-g11}} {{tlx|db-g12}}
| list1 =
|group2=Articles
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|list2=
|label1=[[WP:G1|G1]] |data1={{tl|db-nonsense}}
{{tlx|db-a1}} {{tlx|db-a2}} {{tlx|db-a3}}<br>
|label2=[[WP:G2|G2]] |data2={{tl|db-test}}
{{tlx|db-a5}} {{tlx|db-a7}} {{tlx|db-a9}}<br>
|label3=[[WP:G3|G3]] |data3={{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
{{tlx|db-a10}}
|label4=[[WP:G4|G4]] |data4={{tl|db-repost}}
|group3=Redirects
|label5=[[WP:G5|G5]] |data5={{tl|db-banned}}
|list3=
|label6=[[WP:G6|G6]] |data6={{tl|db-g6}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-error}} {{tl|db-move}} {{tl|db-moved}} {{tl|db-xfd}}
{{tlx|db-r2}} {{tlx|db-r3}}<br>
|label7=[[WP:G7|G7]] |data7={{tl|db-author}}
|group4=Files
|label8=[[WP:G8|G8]] |data8={{tl|db-g8}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-templatecat}}
|list4=
{{tlx |db-f1}}label10=[[WP:G10|G10]] |data10={{tlxtl|db-f2attack}} {{tlxtl|db-f3negublp}}<br />
{{tlx |db-f7}}label11=[[WP:G11|G11]] |data11={{tlxtl|db-f8spam}} {{tlxtl|db-f9spamuser}}<br />
|label12=[[WP:G12|G12]] |data12={{tl|db-copyvio}}
{{tlx|db-f10}}<br />
|label13=[[WP:G13|G13]] |data13={{tl|db-afc}} {{tl|db-blankdraft}}
{{tlx|Di-no source}}<br />
|label14=[[WP:G14|G14]] |data14={{tl|db-disambig}}
{{tlx|Di-no license}}<br />
}}
{{tlx|Di-no permission}}<br />
| list2name = articles
{{tlx|Di-orphaned fair use}}<br />
| list2title = Articles
{{tlx|Di-no source no license}}<br />
| list2 =
{{tlx|Di-replaceable fair use}}<br />
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
{{tlx|Di-no fair use rationale}}<br />
|label1=[[WP:A1|A1]] |data1={{tl|db-nocontext}}
{{tlx|Di-disputed fair use rationale}}
|label2=[[WP:A2|A2]] |data2={{tl|db-foreign}}
|group5=Categories
|label3=[[WP:A3|A3]] |data3={{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|list5=
|label5=[[WP:A5|A5]] |data5={{tl|db-transwiki}}
{{tlx|db-c1}}<br>
|label7=[[WP:A7|A7]] |data7={{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}} {{tl|db-event}}
|group6=User pages
|label9=[[WP:A9|A9]] |data9={{tl|db-song}}
|list6=
|label10=[[WP:A10|A10]] |data10={{tl|db-same}}
{{tlx|db-u1}} {{tlx|db-u2}} {{tlx|db-u3}}<br>
|label11=[[WP:A11|A11]] |data11={{tl|db-invented}}
|group7=Templates
}}
|list7=
| list3name = redirects
{{tlx|db-t2}} {{tlx|db-t3}}
| list3title = Redirects
|group8=Portals
| list3 =
|list8={{tlx|db-p1}} {{tlx|db-p2}}<br>
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|group9=Multiple reasons
|label2=[[WP:R2|R2]] |data2={{tl|db-rediruser}}
|list9=
|label3=[[WP:R3|R3]] |data3={{tl|db-redirtypo}}
{{tlx|db-multiple}}
|label4=[[WP:R4|R4]] |data4={{tl|db-redircom}}
}}
| list4name = files
| list4title = Files
| list4 =
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|label1=[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#F1|F1]] |data1={{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|label2=[[WP:F2|F2]] |data2={{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|label3=[[WP:F3|F3]] |data3={{tl|db-noncom}}
|label4=[[WP:F4|F4]] |data4={{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|label5=[[WP:F5|F5]] |data5={{tl|db-f5}} {{tl|di-orphaned fair use}}
|label6=[[WP:F6|F6]] |data6={{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|label7=[[WP:F7|F7]] |data7={{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|label8=[[WP:F8|F8]] |data8={{tl|db-f8}} {{tl|now Commons}}
|label9=[[WP:F9|F9]] |data9={{tl|db-filecopyvio}}
|label10=[[WP:F10|F10]] |data10={{tl|db-badfiletype}}
|label11=[[WP:F11|F11]] |data11={{tl|di-no permission}}
|label20=! |data20={{tl|di-fails NFCC}}
}}
| list5name = categories
| list5title = Categories
| list5 =
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|label1=[[WP:C1|C1]] |data1={{tl|db-catempty}}
}}
| list6name = user
| list6title = User pages
| list6 =
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|label1=[[WP:U1|U1]] |data1={{tl|db-userreq}}
|label2=[[WP:U2|U2]] |data2={{tl|db-nouser}}
|label5=[[WP:U5|U5]] |data5={{tl|db-notwebhost}}
}}
| list7name = portals
| list7title = Portals
| list7 =
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|label1=[[WP:P1|P1]] |data1={{tl|db-speedy delete if article}}
|label2=[[WP:P2|P2]] |data2={{tl|db-emptyportal}}
}}
| list8name = other
| list8title = Other
| list8 =
{{#invoke:infobox|infoboxTemplate|subbox=yes
|data1={{tl|db}} {{tl|db-multiple}}
}}
}}<noinclude>
{{Documentation}}
[[Category:Speedy deletion|{{PAGENAME}}]]
[[Category:Speedy deletion templates| ]]</noinclude>
៣៣២៩

កំណែប្រែ