ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់"

Rough translation (partly)
(Updated from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Db&oldid=996406127; template:db-meta should be fixed later)
(Rough translation (partly))
|1={{#if:{{{1|}}}
| because: {{{1}}}
<!-- |, but {{red|no reason has been given}} for why it qualifies -->
| &nbsp;ប៉ុន្តែ {{red|ពុំមានបញ្ជាក់ហេតុផល}} ថាហេតុអ្វីបានជាស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនោះទេ
}}
|2={{#if:{{{1|}}}
៣៣២៩

កំណែប្រែ