ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:លុបជាបន្ទាន់"

translation (partly)
(Rough translation (partly))
(translation (partly))
}}
|2={{#if:{{{1|}}}
<!-- |&#32;For valid criteria, see [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|CSD]]| Please ensure that your reason is based on one of the [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|speedy deletion criteria]]. Replace this tag with <code><nowiki>{{db|</nowiki>1=''some reason''<nowiki>}}</nowiki></code -->
|&#32;For valid criteria, see [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|CSD]]| សូមប្រាកដថា ហេតុផលរបស់អ្នក គឺផ្អែកលើ[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលុបជាបន្ទាន់]]។ ជំនួសស្លាកនេះដោយ <code><nowiki>{{db|</nowiki>1=''ហេតុផល''<nowiki>}}</nowiki></code>
}}
|note=If no reason for ''speedy'' deletion exists, consider nominating this material through one of the [[Wikipedia:Deletion policy|other deletion processes]].
៣៣២៩

កំណែប្រែ