ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Db-meta"

translation (partly)
(។)
(translation (partly))
| text =
<!-- <b><i>This {{pagetype|defaultns=all}} {{#if:{{{bot|}}}|was tagged by [[User:{{{bot}}}|{{{bot}}}]], because it}} may meet Wikipedia's [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|criteria for speedy deletion]]</i>{{{1}}}{{#if:{{{2|}}}|.</b>&#32;<i>{{{2}}}</i>. <b>|.&#32;}}{{#ifeq:{{{criterion}}}|NA||See [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#{{uc:{{{criterion}}}}}|CSD {{uc:{{{criterion}}}}}]].}}</b><span id="delete-reason" style="display:none">{{urlencode:{{#ifeq:{{{criterion}}}|NA||[[WP:CSD#{{uc:{{{criterion}}}}}|{{uc:{{{criterion}}}}}]]:}} {{{summary|}}}}}</span><span id="delete-criterion" style="display:none">{{uc:{{{criterion}}}}}</span>{{#if:{{{rationale|}}}|&#32;<span style="color:red; font-weight:bold;">{{{rationale}}}</span>}} -->
<b><i>{{pagetype|defaultns=all}}នេះ {{#if:{{{bot|}}}|was tagged by [[User:{{{bot}}}|{{{bot}}}]], because it}}អាចស្របតាម[[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលុបជាបន្ទាន់របស់វិគីភីឌាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលុបជាបន្ទាន់]]របស់វិគីភីឌា</i>{{{1}}}{{#if:{{{2|}}}|។</b>&#32;<i>{{{2}}}</i>។ <b>|។&#32;}}{{#ifeq:{{{criterion}}}|NA||សូមមើល [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion#{{uc:{{{criterion}}}}}|CSD {{uc:{{{criterion}}}}}]]។}}</b><span id="delete-reason" style="display:none">{{urlencode:{{#ifeq:{{{criterion}}}|NA||[[WP:CSD#{{uc:{{{criterion}}}}}|{{uc:{{{criterion}}}}}]]:}} {{{summary|}}}}}</span><span id="delete-criterion" style="display:none">{{uc:{{{criterion}}}}}</span>{{#if:{{{rationale|}}}|&#32;<span style="color:red; font-weight:bold;">{{{rationale}}}</span>}}
 
<!-- <p class="verbose">If this {{pagetype|defaultns=all}} does not meet the criteria for speedy deletion, {{#ifeq:{{{self}}}|yes|please remove this notice.<br /></p>|or you intend to fix it, please remove this notice, but '''do not remove this notice from {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|files you have uploaded|pages that you have created yourself}}'''. If you {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|uploaded this file|created this page}} and you disagree with the given reason for deletion, you can click the button below and leave a message explaining why you believe it should not be deleted. You can {{talk other|check back later to see|also [[{{TALKPAGENAME}}|visit the talk page]] to check}} if you have received a response to your message. -->
<p class="verbose">ប្រសិនបើ{{pagetype|defaultns=all}}នេះ មិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការលុបជាបន្ទាន់ទេ {{#ifeq:{{{self}}}|yes|សូមលុបការជូនដំណឹងនេះចេញ។<br /></p>|ឬអ្នកមានបំណងកែសម្រួល សូមលុបការជូនដំណឹងនេះចេញ ប៉ុន្តែ'''កុំលុបការជូនដំណឹងនេះចេញពី {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|ឯកសារដែលអ្នកបានអាប់ឡូត|ទំព័រដែលអ្នកបានបង្កើតដោយខ្លួនឯង}}'''។ ប្រសិនបើអ្នក{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|អាប់ឡូតឯកសារនេះ|បង្កើតទំព័រនេះ}} ហើយអ្នកមិនយល់ស្របនឹងហេតុផលសម្រាប់ការលុបដែលបានផ្តល់ឱ្យ អ្នកអាចធ្វើការជំទាស់ដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ហើយទុកសារពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាវាគួរតែមិនត្រូវបានលុប។ អ្នកអាច{{talk other|ឆែកមើលនៅពេលក្រោយ| ចូលឆែកមើល[[{{TALKPAGENAME}}|ទំព័រពិភាក្សា]]ផងដែរ}} ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការឆ្លើយតបចំពោះសាររបស់អ្នក។
</p>
 
៣៣២៩

កំណែប្រែ