ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Db-meta"

translation (partly)
(translation (partly))
(translation (partly))
 
<!-- <p class="verbose">If this {{pagetype|defaultns=all}} does not meet the criteria for speedy deletion, {{#ifeq:{{{self}}}|yes|please remove this notice.<br /></p>|or you intend to fix it, please remove this notice, but '''do not remove this notice from {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|files you have uploaded|pages that you have created yourself}}'''. If you {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|uploaded this file|created this page}} and you disagree with the given reason for deletion, you can click the button below and leave a message explaining why you believe it should not be deleted. You can {{talk other|check back later to see|also [[{{TALKPAGENAME}}|visit the talk page]] to check}} if you have received a response to your message. -->
<p class="verbose">ប្រសិនបើ{{pagetype|defaultns=all}}នេះ មិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការលុបជាបន្ទាន់ទេ {{#ifeq:{{{self}}}|yes|សូមលុបការជូនដំណឹងនេះចេញ។<br /></p>|ឬអ្នកមានបំណងកែសម្រួល សូមលុបការជូនដំណឹងនេះចេញ ប៉ុន្តែ'''កុំលុបការជូនដំណឹងនេះចេញពី {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|ឯកសារដែលអ្នកបានអាប់ឡូត|ទំព័រដែលអ្នកបានបង្កើតដោយខ្លួនឯង}}'''។ ប្រសិនបើអ្នក{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|អាប់ឡូតឯកសារនេះ|បង្កើតទំព័រនេះ}} ហើយអ្នកមិនយល់ស្របនឹងហេតុផលសម្រាប់ការលុបដែលបានផ្តល់ឱ្យ អ្នកអាចធ្វើការជំទាស់ដោយចុចប៊ូតុងខាងក្រោម ហើយទុកសារពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកជឿថាវាគួរតែមិនត្រូវបានលុប។ អ្នកអាច{{talk other|ឆែកមើលនៅពេលក្រោយ| ចូលឆែកមើល[[{{TALKPAGENAME}}|ទំព័រពិភាក្សា]]ផងដែរ}} ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការឆ្លើយតបចំពោះសាររបស់អ្នក។
</p>
 
}}
 
<!-- <p class="verbose">Note that this {{pagetype|defaultns=all}} may be deleted at any time if it unquestionably meets the speedy deletion criteria, or if an explanation {{talk other|added below this notice|posted to the talk page}} is found to be insufficient.</p><! -->
<p class="verbose">សូមបញ្ជាក់ថា {{pagetype|defaultns=all}}នេះ អាចត្រូវបានលុបនៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើវាបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលុបជាបន្ទាន់ដោយគ្មានការសង្ស័យ ឬរកឃើញថាការពន្យល់{{talk other|នៅខាងក្រោមការជូនដំណឹងនេះ|នៅក្នុងទំព័រពិភាក្សា}}មិនគ្រប់គ្រាន់។</p><!--
-->{{#ifeq:{{{help}}}|off||
<!--
៣៣២៩

កំណែប្រែ