ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវ"

បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវឬសង្គ្រាមស៊ីវិលឡាវ''' ពីឆ្នាំ1959-1975 គឺជា សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងកុម្មុយនីស្ត ប៉ៈថេតឡាវ (រួមទាំងសហ...
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡាវឬសង្គ្រាមស៊ីវិលឡាវ''' ពីឆ្នាំ1959-1975 គឺជា សង្រ្គាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងកុម្មុយនីស្ត ប៉ៈថេតឡាវ (រួមទាំងសហ...)
ស្លាក: កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
(គ្មានភាពខុសគ្នា)
៣៧៣

កំណែប្រែ