ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "URL"

Robot: interwiki standardization
(ទំព័រថ្មី៖ URL=Uniform Resource Locator als:URL ar:عنوان إنترنت az:URL bg:URL ca:Uniform Resource Locator cs:Uniform Resource Locator [[cy:UR...)
 
(Robot: interwiki standardization)
 
[[als:URL]]
 
[[ar:عنوان إنترنت]]
[[az:URL]]
[[el:Uniform Resource Locator]]
[[en:Uniform Resource Locator]]
[[eo:URL]]
[[es:Localizador Uniforme de Recursos]]
[[eo:URL]]
[[eu:Uniform Resource Locator]]
[[fr:Uniform Resource Locator]]
[[fa:Uniform Resource Locator]]
[[fr:Uniform Resource Locator]]
[[gl:URL]]
[[kohe:URL]]
[[hr:URL]]
[[hu:Webcím]]
[[id:URL]]
[[is:Veffang]]
[[it:Uniform Resource Locator]]
[[ja:Uniform Resource Locator]]
[[he:URL]]
[[kn:ಯು.ಆರ್.ಎಲ್]]
[[heko:URL]]
[[lv:Vienotais resursu vietrādis]]
[[lb:Uniform Resource Locator]]
[[lv:Vienotais resursu vietrādis]]
[[hu:Webcím]]
[[nl:Uniform Resource Locator]]
[[ja:Uniform Resource Locator]]
[[no:Uniform Resource Locator]]
[[pl:Uniform Resource Locator]]
[[sl:URL]]
[[sv:Uniform Resource Locator]]
[[th:Uniform Resource Locator]]
[[vi:URL]]
[[tg:URL]]
[[th:Uniform Resource Locator]]
[[tr:URL]]
[[uk:Уніфікований локатор ресурсів]]
[[ur:یکساں وسیلی تعینگر]]
[[vi:URL]]
[[yo:Uniform Resource Locator]]
[[zh:统一资源定位符]]
៣៦២

កំណែប្រែ