ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
ផ្ទុយមកវិញ
:<math>r = \sqrt{x^2+y^2}</math>
:<math>\varphi = \arg(z) = arctan\operatornamefrac{atan2}(y,}{x)}</math>
<math>x + iy = re^{i\varphi}\!</math><br>
 
==ទំរង់ត្រីកោណមាត្រ និង​ ម៉ូឌុលចំនួនកុំផ្លិច==
 
:<math>a+bi = r(cosxcos\alpha+isinxisin\alpha) \!</math>, ដែល <math>r \! </math> ជាម៉ូឌុលនៃ​ <math>a+bi \!</math> ។ <br> <math> r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}\!</math> <br>
<math>cos\alpha = \frac{a}{r} ; sin\alpha = \frac{b}{r}\!</math>
<div style="font-size: 150%; color: Blue;">
ទ្រឹស្តីបទ :</div> បើគេមានទំរង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកំផ្លិច <math>z_1\!</math> និង <math>z_2\!</math> ដែល <math>z_1 = r_1(cos\alpha_1 + isin\alpha_1)\!</math> និង <math>z_2 = r_2(cos\alpha_2 + isin\alpha_2)\!</math>គេបាន​ <br>
ក)​ <math>z_1z_2 = r_1r_2[cos(\alpha + \alpha) + isin(\alpha_1 + \alpha_2)]\!</math><br><br>
ខ) <math>\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[cos(\alpha_1 - \alpha_2) + isin(\alpha_1 - \alpha_2)]\!</math><br>
<div style="font-size: 150%; color: Blue;">
ទ្រឹស្តីបទ :</div> បើ <math>z\!</math> ជាចំនួនកុំផ្លិចគេបាន <math>|z|^2 = z \cdot \bar{z}\!</math> ។
 
<div style="font-size: 150%; color: Blue;">
លក្ខណៈ</div> គេអោយ <math>w\!</math> និង <math>z\!</math> ជាចំនួនកុំផ្លិចគេបាន
ក)​ <math>|wz| = |w| \cdot |z|\!</math> </br>
ខ) <math>|\frac{w}{z}| = \frac{|w|}{|z|} ; z\ne0\!</math></br>
គ) <math>|w + z| \le |w| + |z|\!</math></br>
 
:<math>a+bi = r(cosx+isinx) \!</math>, ដែល <math>r \! </math> ជាម៉ូឌុលនៃ​ <math>a+bi \!</math>
[[Category:គណិតវិទ្យា]]
 
៨០២

កំណែប្រែ