ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

'''ចំនួនកុំផ្លិច''' ជាចំនួនដែលអាចសំដែងជាទំរង់''' a + bi ''' ដែល '''a''' '''b''' ជាចំនួនពិត និង '''i''' ជាឯកតានិមិ្មត
No edit summary
('''ចំនួនកុំផ្លិច''' ជាចំនួនដែលអាចសំដែងជាទំរង់''' a + bi ''' ដែល '''a''' '''b''' ជាចំនួនពិត និង '''i''' ជាឯកតានិមិ្មត)
'''ចំនួនកុំផ្លិច'''(''{{Lang|en|complex number}}'') ជាចំនួនដែលអាចសំដែងជាទំរង់''' a + bi ''' ដែល '''a''' '''b''' ជាចំនួនពិត និង '''i''' ជាឯកតានិមិ្មត។
== និយមន័យ ==
*ចំនួននិមិ្មត <math>i= \sqrt{\color{Red}-1} ,\quad i^2= -1</math>
៣៦២

កំណែប្រែ