ចំនួនកុំផ្លិច៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

No edit summary
ឧទាហរណ៍ :​ គណនារឹសទី 6 នៃ -1
 
តាង Z = -1 + 0i គេបាន <math>r = \sqrt{1} = 1</math> ។<br><br>
<math>cos\theta = \frac{a}{r} = -1 </math> និង <math>sin\theta = \frac{b}{r} = 0</math> នាំអោយ <math>\theta = \pi</math>។ <br><br>
<math>Z = -1 + 0i = (cos\pi + isin\pi)\!</math><br><br>
k=4 នាំអោយ <math>w_4 = cos\frac{3\pi}{2} + isin\frac{3\pi}{2} = -i</math><br><br>
k=5 នាំអោយ <math>w_5 = cos\frac{11\pi}{6} + isin\frac{11\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} -\frac{1}{2}i</math>
 
 
== សូមមើលផងដែរ ==
៨០២

កំណែប្រែ