ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''ប្រវតិ្តប្រវត្ដិ'''​គឺជាវិទ្យាសាស្រ្តដែលរៀនហេតុការណ៏របស់មនុស្ស។​គឺជាវិទ្យាសាស្ដ្រដែលរៀនហេតុការណ៏របស់មនុស្ស។ មានពីរគំនិតអំពីប្រវត្តិមួយដែល និយាយថាប្រវត្តិជើ្ពមនិយាយថាប្រវត្តិដើម នៅពេលមនុស្សបានបង្កើត[[អក្សរ]] (១០០០០ឆ្នាំំហើយនៅ១០០០០ឆ្នាំហើយនៅ ទី្វបអាស៊ីខាងលិចទ្វីបអាស៊ីខាងលិច)។
ប្រវត្តិមុនមនុស្សស្គាល់អក្សរគេហៅពេលនោះ [[បុរេប្រវត្តិសាស្រ្តបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ]]។មួយទៀតដែលគិតថាប្រវត្តិជើ្ពមនៅ។មួយទៀតដែលគិតថាប្រវត្តិដើមនៅ<br>
ប្រទេសមួយពេលមាននិវេទន៏របស់ប្រទេសមួយ។
ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាន់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឹជាលទ្ចផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​គេបានគិតដល់អនាគតកាល។
 
==ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិ==
''''[[បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ]]''''
''''[[បុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត]]''''
 
សំរាប់អ្នកប្រាជ្ញ[[បុរេប្រវត្តិសាស្រ្តបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ]]គឹជាពេលវេលាដែលមនុស្សអត់ស្គាល់ការសរសេរទេ។ ថ្វីបើមនុស្សបានកើតឡើងហើយរស់នៅមានប្រហែល២លានឆ្នាំនៅលើផែនដីបុរេ''ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រវត្តិសាស្ដ្រ''វែងមែនពិត។
អ្នកប្រាជ្ញបានចែកពេលវេលារបស់មនុស្សដូចតទៅ៖
* បុរេប្រវត្តិសាស្រ្តបុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ: ប្រហែល២លានឆ្នាំ។
* ប្រវត្តិ:១០០០០ឆ្នាំ។
 
== ប្រវតិ្តនៃបណ្តាទ្វីប ==
 
អត្ថបទនេះបង្ហាញនូវគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិចាប់ផ្តើមនៅពេលមនុស្សបងើ្កតប្រវត្តិចាប់ផ្តើមនៅពេលមនុស្សបង្គើត[[ការសរសេរ]]។ ប៉ុនែ្តក៏មានគំនិតដែលគិតថាប៉ុន្ដែក៏មានគំនិតដែលគិតថា ប្រវត្តិអត់ត្រូវការរសរសេរពីពោ្រះមានរបៀបផ្សេងៗទៀតសំរាប់បញ្ជីប្រវត្តិ។ប្រវត្តិអត់ត្រូវការរសរសេរពីព្រោះមានរបៀបផ្សេងៗទៀតសំរាប់បញ្ជីប្រវត្តិ។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាស៊ី ===
តំបន់ជុំវិញឆ្នេរជាទីកំណើតនៃអរិយធម៌បូរាណបំផុតលើពិភពលោក។ តំបន់ទាំងបីនោះសុទ្ធសឹងបានអភិវឌ្ឍអរិយធម៌ដំបូងបំផុតនៅលើដី មានជីរជាតិនៃខ្ពង់រាបក្បែរទន្លេ។ អរិយធម៌នៅតំបន់មេសូប៉ូតាមី, ខ្ពង់រាបនៃប្រទេសឥណ្ឌា និង នៅប្រទេសចិន មានលក្ខណះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្លាស់ប្តូរទៅវិញទៅមកនូវ បច្ចេកវិទ្យានិងគំនិត ដូចជា គណិតវិទ្យា និងផលប្រយោជ។ សញ្ញាណផ្សេងទៀតដូចជាអក្សរ អាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់នីមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ បណ្តាទីក្រុង, បណ្តារដ្ឋ និងបណ្តាអាណាចក្រផងដែរ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍលើវាលរាបទាំងនោះ។
 
[[ទ្វីបអាស៊ី]]មានប្រវត្តិមួយយ៉ាងចាស់។អារិយធម៌ធំដំបូងចាប់កំណើតនៅទី្វបនេះដូចជាមានប្រវត្តិមួយយ៉ាងចាស់។អារិយធម៌ធំដំបូងចាប់កំណើតនៅទ្វីបនេះដូចជា[[ប្រទេចិន]][[ប្រទេសឥណ្ឌា]]និង''ភូមិភាគមេសូផូតាមី''។ ពីព្រោះទ្វីបនេះជាទី្វបមួយធំអ្នកប្រាជ្ញចែកវាជាបួនផ្នែក៖ពីព្រោះទ្វីបនេះជាទ្វីបមួយធំអ្នកប្រាជ្ញចែកវាជាបួនផ្នែក៖
 
* [[អាស៊ីខាងកើត]]។
:[[ប្រវត្តិទ្វីបអឺរ៉ុប]]
 
ប្រវត្តិនៅ[[ទី្វបអឺរ៉ុបទ្វីបអឺរ៉ុប]]បានចាប់ផ្តើមជាមួយ[[ប្រទេសក្រិក]]។​ Herodoto គឹជាអ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។[[ទស្សនវិជ្ជា]]ក៏បានចាប់កំណើតនៅទីនោះ។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្វ្រីក ===
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាហ្រ្វីក ===
 
:[[ប្រវត្តិអាហ្វ្រីក]]
:[[ប្រវត្តិអាហ្រ្វីក]]
 
ប្រវត្តិនៅ[[ទី្វបអាហ្រ្វីកទ្វីបអាហ្វ្រីក]]បានផ្តើមឡើងជាមួយ[[ប្រទេសអេហ្សីប]]។
 
=== ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក ===
:[[ប្រវត្តិទ្វីបអាមេរិក]]
 
ប្រវត្តិរបស់[[ទី្វបអាមេរិកទ្វីបអាមេរិក]]ផ្តើមឡើងបាន៨០០០ឆ្នាំជាមួយប្រជាជនTolteca។ [[នៅសតវត្សរ៏]]ទី ៩[[គ.ស.]] មានប្រជាជនថី្មហៅថាមានប្រជាជនថ្មីហៅថា Mayaដែលមាន[[ការសរសរ]] និង[[ប្រតិទិន]]មួយដែលល្អបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់[[ពិភកលោក]]។ គេបានរកឃើញ[[លេខ០]]ដែលជួយដល់[[អភិវឌ្ឍន៏]]របស់[[ចំណោទលេខនព្វន្ធ]]។
 
Contents
==បណ្តាឯកសារពាក់ព័ន្ធ==
== បណ្តាខ្សែរភ្ជាប់ក្រៅ==
[[Category:វិទ្យាសាស្រ្តវិទ្យាសាស្ដ្រ]]
 
 
៥៩

កំណែប្រែ