ពហុកោណនិយ័ត៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
*ពហុកោណនិយ័តដែលមាន <math>n</math> ជ្រុង ដែល <math>n \ge 3</math> និងមានប្រវែងជ្រុង <math>a</math> មានក្រលាផ្ទៃ<math>S= \dfrac{na^2}{4 \tan( \dfrac{\pi}{n})}</math>
 
[[Category:គណិតវិទ្យាពហុកោណ]]
[[Category:ធរណីមាត្រ]]
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក