ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចតុកោណ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''ចតុកោណ'''ជា[[ពហុកោណ]]ដែលមានជ្រុង៤ឬគែមចំនួន៤ និងមានកំពូលចំនួន៤ផងដែរ។ ផលបូក[[មុំក្នុង]]ទាំងបួនចូលគ្នាមានតំលៃស្មើនឹង​'''១៨០<sup>០</sup>''' ។ ចតុកោណធម្មតាអាចជាចុកោណប៉ោង ឬ ចតុកោណផត។
[[រូបភាព:taxonomy.jpg|thumb|1000px|មែកធាងចតុកោណ]]
ចតុកោណ ជា[[ពហុកោណ]]ដែលមានជ្រុង៤។
 
== ចតុកោណប៉ោង ==
[[Category:គណិតវិទ្យា]][[Category:ធរណីមាត្រ]]
* [[ចតុកោណព្នាយ]]៖ មានជ្រុងស្របគ្នាយ៉ាងហោច១គូ។
* [[ចតុកោណព្នាយសមបាត]]៖ មានជ្រុងស្របគ្នាពីរ និងជ្រុងពីរទៀតមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។
* [[ប្រលេឡូក្រាម]]៖ គូនៃជ្រុងឈមគ្នាជាជ្រុងស្របគ្នា។
* [[ចតុកោណខ្លែង]]៖ ចតុកោណមានរាងដូចខ្លែង។
* [[ចតុកោណស្មើ]]៖ មានជ្រុងទាំងបួនស្មើគ្នា។
* [[ចតុកោណកែង]]៖ មានមុំទាំងបួនជា[[មុំកែង]]។
* [[ការ៉េ]]៖ មានជ្រុងទាំងបួនស្មើគ្នា និង មុំទាំងបួនជាមុំកែង។
* [[ចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់]]៖ ជាចតុកោណដែលកំពូលនិមួយៗរបស់វាស្ថិតនៅលើ[[រង្វង់]]តែមួយ។
 
== មែកធាងចតុកោណ==
រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីមែកធាងនៃចតុកោណ
[[រូបភាព:taxonomy.jpg|thumb|កណ្តាល|1000px|{{កណ្តាល|មែកធាងចតុកោណ}}]]
 
[[Category:ចតុកោណ]]
[[Category:ពហុកោណ]]
[[Category:គណិតវិទ្យា]][[Category:ធរណីមាត្រ]]
[[Category:ធរណីមាត្រ]]
 
[[ar:رباعي الأضلاع]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ