ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច}}
'''អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច'''ជាផ្នែកមួយនៅក្នុង[[រូបវិទ្យា]] ដែលសិក្សាពី[[ដែនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]] ដែលជា[[ដែន(ក្នុងរូបវិទ្យា)|ដែន]]ដែលបង្កើត[[កំលាំង]]ទៅលើភាគល្អិតផ្ទុក[[បន្ទុកអគ្គីសនី]] និងច្រាស់មកវិញទទួលឥទ្ធិពលពីវត្តមាននិង[[ចលនានៅក្នុងរូបវិទ្យា|ចលនា]]របស់ភាគល្អិតទាំងនោះ។
 
|-
|}
{{រូបវិទ្យា}}
 
[[Category:រូបវិទ្យា]]
[[Category:អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច]]