ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច"

|-
| ''U'', Δ''V'', Δ''φ''; ''E''
| [[ផលសងប៉ូតង់ស្យែល]]; [[កំលាំងចលករអគ្គីសនីកំលាំងអគ្គីសនីចលករ]]
| [[វ៉ុល]]
| V