ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំនុចហ្គែរហ្គោន"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ គេមានចំនុចរៀងគ្នា <math>\ T_A</math>, <math>\ T_B</math> និង <math>\ T_C</math> ជាចំនុចប៉ះនៃរង្...)
 
No edit summary
គេមានចំនុចរៀងគ្នា <math>\ T_A</math>, <math>\ T_B</math> និង <math>\ T_C</math> ជាចំនុចប៉ះនៃរង្វង់ចារឹកក្នុងជាចំនុចប៉ះនៃ[[រង្វង់]]ចារឹកក្នុង[[ត្រីកោណ]]ជាមួយនឹងជ្រុង <math>[BC]</math>, <math>[AC]</math> និង <math>[AB]</math> ។ គេបានបន្ទាត់ <math>\ (AT_A)</math>, <math>\ (BT_B)</math> និង <math>\ (CT_C)</math> គឺប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយ៖ ចំនុចប្រសព្វនេះហៅថា'''ចំនុចហ្គែរហ្គោចំនុចហ្គែរហ្គោន''' (Gergonne) នៃត្រីកោណ។នៃ[[ត្រីកោណ]]។ ម្យ៉ាងវិញទៀតត្រីកោណ <math>\ T_AT_BT_C</math> ហៅថា'''ត្រីកោណហ្គែរហ្គោន'''នៃត្រីកោណ <math>ABC</math> ។
 
[[រូបភាព:Triangle_gergonne.png|កណ្តាល|frame|{{កណ្តាល|ចំនុចហ្គែរហ្គោននៃ[[ត្រីកោណ]]}}]]
 
* ចូសេហ្វ ដ្យាស '''ហ្គែរហ្គោន''' (Joseph Diaz Gergonne) ជាឈ្មោះគណិតវិទូបារាំង។
* [[ទ្រឹស្តីបទហ្គែរហ្គោន]]
 
[[Category:ធរណីមាត្រ]]
[[Category:ត្រីកោណ]]
៩៤៧៥

កំណែប្រែ