ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មេឌាវិគី:Gadget-HotCat.js"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
t1 = t1 + ' ';
t = t1 + t2;
summary.push ( "បានលុបចេញនូវចំនាត់ថ្នាក់ក្រុមបានលុបចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម \"" + cat_rm + "\"" ) ;
ret = 1;
}
t = t + newcatstring;
}
summary.push ( "ដាក់បន្ថែមយ៉ាងរហ័សនូវចំនាត់ថ្នាក់ក្រុមបានបន្ថែមចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម \"" + cat_add + "\"" ) ;
var t2 = t.replace(/\{\{[Uu]ncategorized[^}]*\}\}/g, ""); // Remove "uncategorized" template
if (t2.length != t.length) {
list.style.display = "block" ;
 
// Put the first entry of the title list into the text field, and select the
// new suffix such that it'll be overwritten if the user keeps typing.
// ONLY do this if we have a way to select parts of the content of a text
// field, otherwise, this is very annoying for the user. Note: IE does it
// again differently from the two versions previously implemented.
// Lupo, 2008-01-20
// Only put first entry into the list if the user hasn't typed something
// conflicting yet Dschwen 2008-02-18
if ( ( text.setSelectionRange ||
text.createTextRange ||
v == first_title.substr(0,v.length) )
{
// taking hotcat_last_v was a major annoyance,
// since it constantly killed text that was typed in
// _since_ the last AJAX request was fired! Dschwen 2008-02-18
var nosel = v.length ;
៩៤៦៩

កំណែប្រែ