ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ខេត្តកំពង់ស្ពឺ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានលុបចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្ត-ក្រុង"; បានបន្ថែមចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្តក្រុង" (ដោយប្រើ [[វិ)
==ឯកសារពិគ្រោះ==
{{reflist|1}}
*http://www.necelect.org.kh/Khmer/ElecResult.htm គណកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
*http://www.tourismcambodia.com/TravelGuides/provinces.asp?ProvinceID=6 ក្រសួងទេសចរកម្ពុជា
 
 
[[Category:ប្រទេសកម្ពុជា]]
[[Category:ខេត្តកំពង់ស្ពឺ]]
[[Category:ខេត្តក្រុងខេត្តក្រុងខ្មែរ]]
 
[[en:Kampong Speu Province]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ