ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចំងាយពីចំនុចមួយទៅបន្ទាត់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ [[រូបភាព:DistancePointDroite.svg|thumb|right|300 px|{{កណ្តាល|ចំងាយរវាងចំនុច A និង បន្ទាត់ (d) ...)
 
[[រូបភាព:DistancePointDroite.svg|thumb|right|300 px|{{កណ្តាល|ចំងាយរវាងចំនុច A និង [[បន្ទាត់]] (d) គឺជាប្រវែង AA<sub>h</sub>}}]]
ក្នុង​[[ធរណីមាត្រ]] '''ចំងាយ​ពី​ចំនុច​មួយ​ទៅ​បន្ទាត់'''​គឺ​ជា​ចំងាយ​ខ្លី​បំផុត​រវាង[[ចំនុច]]នោះ​និង​[[បន្ទាត់]]​។ [[ទ្រឹស្តីបទពីតាករ]]​​បង្ហាញ​ថា​[[ចំងាយ]]​​ពី​[[ចំនុច]]​ A មួយ​ទៅ​[[បន្ទាត់]] (d) ត្រូវគ្នា​នឹង​​ចំងាយ​ពី​ចំនុច A ទៅ​កាន់​[[ចំណោលកែង]] <math>\ A_h</math> នៅ​លើ​ប្លង់នៅ​លើ​​[[បន្ទាត់]] (d) ។ គេអាចសរសេរ
: <math>\ d(A,(d)) = d(A,A_h)</math>
 
៩៤៦៩

កំណែប្រែ