ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស"

== វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស​នៃ​[[បន្ទាត់]]​ក្នុង​[[ប្លង់]] ==
គេមានបន្ទាត់ <math>(D)\,</math> នៃប្លង់ក្នុងតំរុយអរតូណរមេ <math>(O;\vec{i};\vec{j})</math> ។ ប្រសិនបើបន្ទាត់ <math>(D)\,</math> មានសមីការ <math>ax + by + c = 0\,</math> គេបាន​វ៉ិចទ័រ​ប្រាប់ទិស​នៃ <math>(D)\,</math> មាន​កូអរដោនេ <math>\color{blue}(-b;a)\,</math> ឬ <math>\color{blue}(b;-a)\,</math> ។
 
===សំរាយបញ្ជាក់===
{{hidden begin|title = សំរាយបញ្ជាក់|titlestyle = background:#efefef; text-align:center; |border=border-color:#AAAAAA
}}
គេ​មាន​ចំនុច <math>\ A(x; y)</math> ជា​របស់ <math>\ (D): ax + by + c = 0</math> ដែល <math>a; b; c \,</math> គឺ​ជា​[[ចំនួនពិត]] ។ គេ​មាន​[[ចំនុច]] <math>B(x-b;y+a)\,</math> ក៏​ស្ថិត​នៅ​លើ​បន្ទាត់ <math>\ (D) </math> ដែរ។
 
 
ដូចនេះ​[[វ៉ិចទ័រ]] <math>\overrightarrow{AB}</math> មានកូអរដោនេ <math>\ (-b; a)</math> ជា​វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស​នៃ​បន្ទាត់ <math>\ (D)</math> ។
 
{{hidden end}}
 
===ឧទាហរណ៍===
៩៤៦៩

កំណែប្រែ