អនុគមន៍ដឺក្រេទី២៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(robot Adding: bs:Kvadratna funkcija)
No edit summary
 
 
== រឺសឫស ==
::''ចំពោះភាពលំអិត សូមមើល'' [[សមីការដឺក្រេទី២]]
 
រឺស២នៃសមីការដឺក្រេទី២ឫស២នៃសមីការដឺក្រេទី២ <math>0=ax^2+bx+c\,\!</math> ដែល<math>a \ne 0 \,\!</math> សំដែងដោយ
::<math> x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a} </math>
រូបមន្តនេះហៅថារូបមន្តសមីការដឺក្រេទី២។
 
* តាង '''<math>\Delta = b^2-4ac \,</math>'''
* បើ '''<math>\Delta > 0\,\!</math>''' នោះគេបានរឺស២ផ្សេងគ្នានោះគេបានឫស២ផ្សេងគ្នា ដែល <math>\sqrt{\Delta}</math> ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន។
* បើ '''<math>\Delta = 0\,\!</math>''' នោះគេបានរឺសទាំង២ដូចគ្នានោះគេបានឫសទាំង២ដូចគ្នា ដែល <math>\sqrt{\Delta}</math> ស្មើសូន្យ។
* បើ '''<math>\Delta < 0\,\!</math>''' នោះគេបានរឺសទាំង២ជានោះគេបានឫសទាំង២ជា[[ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់]] ដែល <math>\sqrt{\Delta}</math>ចំនួននិម្មិត។
 
ដោយតាង <math> r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a} </math> និង<math> r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a} </math> សមីការ<math> a x^2 + b x + c \,\!</math> អាចសំដែងជាផលគុណកត្តា <math> a(x - r_1)(x - r_2)\,\!</math> ។
៤៧០

កំណែប្រែ