ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្រឹស្តីបទវ្យែត"

(ទំព័រ ទ្រឹស្តីបទវ្យែត ត្រូវបានប្តូរទីតាំងទៅ ទ្រឹស្តីបទ​វ្យែត តាមរយៈការបញ្ជូនបន្ត។)
[[en:Viète's formulas]]
[[eo:Formuloj de Viète]]
[[fr:Relations entre coefficients et racines]]
[[he:נוסחאות ויאטה]]
[[hu:Viète-formulák]]
២៩១

កំណែប្រែ