ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទ្រឹស្តីបទវ្យែត"

(robot Adding: cs:Viètovy vzorce)
== ឧទាហរណ៍ ==
===ចំពោះពហុធាដឺក្រេទី២===
គេមាន[[ពហុធាដឺក្រេទី២]] <math>\ f(x) = ax2ax^2 + bx + c </math> ។ តាង <math>\ x_1; x_2 </math> និង <math>\ x_3</math> ជារឹសនៃ[[សមីការ]] <math>\ f(x) = 0</math> តាម​[[ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា]] (factor theorem) គេបាន
:<math>\ f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2</math>
 
ដោយប្រៀបធៀបមេគុណនៃពហុធាគេបាន
:<math> \begin{cases} x_1 + x_2 = - \cfrac{b}{a} \\[7pt] x_1x_2 = \;\ \cfrac{c}{a} \end{cases}</math>
 
===ចំពោះពហុធាដឺក្រេទី៣===
ដូចគ្នាចំពោះ[[ពហុធាដឺក្រេទី៣]]នៃ x
១០៥

កំណែប្រែ