ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បញ្ជីរាយប្រទេស"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| Niger
|[[ប្រទេស នីហ្សេ]]
|ទ្វីបអាហ្រ្វិក|[[អាហ្រ្វិក]]
|
|ទីក្រុងនីអាមី|[[នីអាមី]]
|
|ភាសាបារាំង|[[បារាំង]]
|Niger
|-
| Nigeria
| [[ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា]]
|ទ្វីបអាហ្រ្វិក|[[អាហ្រ្វិក]]
|ទីក្រុងអាប៊ូចា|[[អាប៊ូចា]]
|ភាសាអង់គ្លេស|[[អង់គ្លេស]]
៦៥

កំណែប្រែ