ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទីផ្សារអ៊ីធើណែត"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាម​ [[អ៊ីនធើណែត]] គឺសំដៅទៅលើការលក់តាម អ៊ីនធើណែត, តាម [[វែបសាយ]], តាម [[អនលាញ]] តាម [[ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ]], ឬក៏តាម [[ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា]] ហើយ គឺជា ការលក់នៃ ផលិតផលជាច្រើន ឬ [[សេវ៉ាកម្ម]]​ នៅលើ [[ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត]]។
'''ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត'''​​​​ ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែតគឺសំដៅទៅលើការលក់តាមអ៊ីនតឺណែត, តាមវែបសាយ, តាមអនលាញ តាមម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ, ឬក៏តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ហើយគឺជាការលក់នៃផលិតផលជាច្រើន ឬសេវ៉ាកម្ម​ នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត។
ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត បាននាំនូវ [[ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ]] ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅលើ ពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិ នៃផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនធើណែត ជាចំណែកមួយ​ ដែលផ្តល់នូវ ចម្លើយ ភ្លាមៗ នោះគឺមាន​ គុណភាព​ ជាមធ្យម ដែលមានតែមួយគត់។ [[ផ្នែកទីផ្សារ]] តាមអ៊ីនធើណែត ពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថាជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ ពីព្រោះវាគឺ មិនគ្រាន់តែផ្លោត ទៅលើ ផ្នែកទីផ្សារ តាមអ៊ីនតឺណែត [[អ៊ីម៉ែល]] ហើយនិង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ផ្ជាប់ដោយឥត ប្រើខ្សែ នោះទេ ប៉ុន្តែ វារាប់បញ្ជូលទាំង ការ​[[គ្រប់គ្រង់]] ទិន្នន័យ​ អតិថិជន ដ៏ទំនើប ហើយនិង ការគ្រប់គ្រង់ ប្រព័ន្ធ [[ទំនាក់ទំនង់]] អតិថិជនតាម ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយ ការបង្កើត ហើយនិង បច្ចេកទេស មានទ្រង់ទ្រាយ​ លក្ខណៈជាអ៊ីនតឺណែត រួមមានដូចជា [[ការកែច្នៃ]] [[ការអភិវឌ្ឍន៍]] [[ការចែកចាយ]] និង [[ការលក់]]។
ប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែតបាននាំនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោក។ អន្តរកម្ម​ ធម្មជាតិនៃផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតជាចំណែកមួយដែលផ្តល់នូវចម្លើយភ្លាមៗ នោះគឺមាន​គុណភាព​ជាមធ្យមដែលមានតែមួយគត់។ ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតពេលខ្លះអាចចាត់​ទុកថាជារយៈពេល​ដ៏​ សំខាន់ពីព្រោះវាគឺមិនគ្រាន់តែផ្លោតទៅលើផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែត អ៊ីម៉ែល ហើយនិងប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្ជាប់ដោយឥតប្រើខ្សែនោះទេ ប៉ុន្តែវារាប់បញ្ជូលទាំងការ​គ្រប់គ្រង់ទិន្នន័យ​អតិថិជនដ៏ទំនើប ហើយនិងការគ្រប់គ្រង់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។
 
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនធើណែត ក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ធ្វើទៅតាម ជំហ៊ាន ផ្សេងៗគ្នា នៃរយៈវេលាចំពោះការសន្យារបស់អតិថិជន តាមរយៈ តាម ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ លើអ៊ីនតឺណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ ដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះ [[វែបសាយ]] [[អ៊ីម៉ែល]]​ ផ្នែកទីផ្សារ និង តាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ [[ការសែតញ៉ូយ៉កតែម]] ​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ ទីផ្សារលើអ៊ីនតឺណែត ហើយបាន បោះពុម្ភផ្សាយ នូវ ការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិត ចំនួនទិន្នន័យ អ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានតាមការប្រមូលផ្តុំដោយ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនតឺណែត ដ៏ធំមួយ។
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតជាប់ទាក់ទង់គ្នាដោយការបង្កើត ហើយនិងបច្ចេកទេសមានទ្រង់ទ្រាយ​លក្ខណៈជាអ៊ីនតឺណែត រួមមានៈ ការកែច្នៃ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការចែកចាយ និងការលក់។
 
ការប្រមាណប្រភេទ ទាំងបួន នៃការធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ដែលធ្វើ [[វែបសាយ]] នៅក្នុងការ បន្ថែមទៅលើការ ស្នើសុំ នៃការបម្រើ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយ អ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញ សក្តានុពល សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ ចាប់ពី ២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​ លើទិន្នន័យ ធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងមួយខែ។
ផ្នែកទីផ្សារតាមអ៊ីនតឺណែតក៏សំដៅទៅលើទីកន្លែងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើទៅតាមជំហ៊ានផ្សេងៗគ្នានៃរយៈវេលាចំពោះកិច្ចសន្យារបស់អតិថិជនតាមរយៈ តាមម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវលើអ៊ីនតឺណែត,​ តាម​ម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវដែលសុក្រឹតត្រឹមត្រូវ ដូចជាការចូលរួមជួយចំពោះវែបសាយ អ៊ីម៉ែលផ្នែកទីផ្សារ និងតាមការធ្វើទៅលើវែបសាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ការសែតញ៉ូយ៉កតែម​បានកំពុងធ្វើការជាមួយ​ ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារលើអ៊ីនតឺណែត ហើយបានបោះពុម្ភផ្សាយនូវការវាយតម្លៃដំបូងមួយ​ ដើម្បីកម្រិតចំនួនទិន្នន័យអ្នកប្រើបា្រស់ត្រូវបានប្រមួលដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនតឺណែតដ៏ធំមួយ។ ការប្រមាណនៃប្រភេទទាំងបួននៃការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើវែបសាយនៅក្នុងការបន្ថែមទៅលើការស្នើសុំនៃការបម្រើចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយលក់ ហើយអ្នកបង្កើត​បាន​ បង្ហាញសក្តានុពលសំរាប់ប្រមួលទិន្នន័យចាប់ពី២៥០០ដង់ឡើងទៅនៅ​លើទិន្នន័យធម្មតា ​សំរាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងមួយខែ។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ៊ីធើណែត]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទីផ្សារ]] [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សេដ្ឋកិច្ច]]
១២៣

កំណែប្រែ