ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ទំព័រថ្មី៖ {{ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត}} '''តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍''', ជារឿយៗសង្ខេបទៅ...)
 
{{ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត}}
'''តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍''', ជារឿយៗសង្ខេបទៅលើ '''ស៊ីភីអាយ''' រឺ '''ស៊ីភីអឹម''' សំរាប់ [[តំលៃទៅលើការចាប់អារម្មណ៍]] វាគឺជាពាក្យមួយដែលជារឿយៗ ត្រូវបានគេប្រើក្នុង [[ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធើណែត]] ហើយទីផ្សារទាក់ទងទៅជាមួយនឹង [[បណ្តាញអ៊ីនធើណែត]] ។ វាត្រូវបានប្រើសំរាប់កំនត់តំលៃ និង​ តំលៃដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូល ដោយបិទបាំងភ្នែកដោយបិទ​បាំងភ្នែក នៅក្នុង [[ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត]] ។ វិធីបញ្ចុះបញ្ចូលនេះត្រូវបានគេប្រើទៅលើ [[ក្បាលទំព័រវេបសាយ]] ដាក់អក្សរអោយ​ លីង​ (ចុចចូល) ក្នុង [[អ៊ីម៉ែលស្ព៉ាម]] និង [[រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម]] ទោះបីជា រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយ ក៏មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើ​តំលៃក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយ​ ពាណិជ្ជកម្មនៅលើ [[អ៊ីនធើណែត]] វាគឺជាចំនុចទោលមួយដែលលេចឡើងនៅលើ ទំព័រវេបសាយ
* [[តំលៃលើការចូល|ស៊ីភីស៊ី]] តំលៃលើការចូល
An online advertisement impression is a single appearance of an advertisement on a web page. Each time an advertisement loads onto a user's screen, the [[ad server]] may count that loading as one impression. However, the ad server may be programmed to exclude from the count certain nonqualifying activity such as a reload, internal user actions, and other events that the advertiser and ad serving company agreed to not count. For online advertising, the numbers of views can be a lot more precise. When a user requests a web page, the originating [[Server (computing)|server]] creates a log entry. Also, a [[wiktionary:third party|third party]] [[Web counter|tracker]] can be placed in the web page to verify how many accesses that page had. There are other advertising pricing structures, which are generally referred to as [[Cost Per Action]] (CPA) :
* [[ចំណាយនាំមុខ|ស៊ីភីអិល]] ចំណាយនាំមុខ (តាមធម្មតាផ្តល់ជូនដំបូង ក្នុងការចូលរួម)
* [[Cost per click|CPC]] - Cost per click Through
* [[ចំណាយលើការលក់|ស៊ីភីអេស]] ចំណាយលើការលក់
* [[Pay per lead|CPL]] - Cost per lead (lead usually meaning a free registration)
* [[ឌីស៊ីភីអឹម]] កំលាំង ស៊ីភីអឹម
* [[Pay per sale|CPS]] - Cost per sale
* [[dCPM]] - Dynamic CPM
 
CPI and/or Flat rate advertising deals are sometimes preferred by the publisher/webmaster because they will receive a more consistent fee proportional to the amount of traffic.
៨១

កំណែប្រែ